lisa.lims

Zo individueel als uw laboratorium

lisa.lims is opgezet als geïntegreerd LIMS (laboratoriuminformatie- en managementsysteem). Het neemt administratieve activiteiten over en ondersteunt het management van het laboratorium bij het organiseren, plannen en uitvoeren van alle relevante werkprocessen – efficiënt, conform de regels, veilig en comfortabel.

Sinds de eerste installatie in 1984 is het t&p LIMS lisa.lims consequent als standaardsoftware verder ontwikkeld. Nu wordt het wereldwijd gebruikt bij meer dan 130 klanten met meer dan 10.000 gebruikers.

lisa.lims is sectoroverstijgend te gebruiken. Maar we weten dat elk laboratorium zijn eigen specifieke eisen voor een LIMS heeft. Daarom hebben we ook speciale, sectorspecifieke modules ontwikkeld. Onder ‘Sectoren’ vindt u meer informatie.

De basis van deze ontwikkeling is enerzijds de nauwe samenwerking tussen onze klanten en ons multidisciplinaire team. Elke installatie van lisa.lims is een individueel project, waarin de ervaring wordt ingebracht van onze natuurwetenschappers, economen, ingenieurs en IT-experts.

lisa.lims

lisa.lims Efficiency aspecten

 • lean laboratory production, ook voor complexe processen
 • transparante workflows
 • hoge automatiseringsgraad
 • kostenbesparing en lage ‘total cost of ownership (TCO)’
 • verwerken van grotere volumes
 • hogere efficiënte

lisa.lims - customizing features

Bij de systeemontwikkeling van lisa.lims staat de gebruiker centraal. De software moet daarom eenvoudig te begrijpen en intuïtief te gebruiken zijn. Deze filosofie heeft geleid tot een gebruikersinterface die zo flexibel en aanpasbaar is dat een gebruikersspecifieke ‘weergave van de laboratoriumwereld’ in het systeem kan worden weergegeven. Zo kunnen tekengroottes en kleuren individueel worden geselecteerd. Met symbolen worden limietoverschrijdingen duidelijk zichtbaar en wordt de analysestatus gevisualiseerd. Kolommen en sorteervolgordes kunnen vrij worden bepaald en secundaire informatiegebieden, velden en kolommen kunnen worden weergegeven of verborgen. Bovendien kan de weergegeven informatie met een muisklik rechtstreeks worden overgenomen in Excel-spreadsheets.

Laboratoriummedewerkers, maar ook klanten en opdrachtgevers, kunnen de indeling van hun schermen en hun weergave van de laboratoriumgegevens zelf instellen op basis van de opdracht en de werkwijze. De afhankelijkheden van de processen en gegevens blijven daarbij volledig behouden dankzij de systeemeigen standaardindelingen van lisa.lims. Dankzij deze ergonomische aanpassingsfuncties kan de gebruiker veelgebruikte en persoonlijk belangrijke informatie in het directe gezichtsveld brengen en met een muisklik op elk gewenst moment schermvullend maken. In een eveneens vrij configureerbare randkolom is ruimte voor zelf te bepalen toepassingen, visualisaties, eigen favorieten en koppelingen.

f

lisa.lims - Interfaces

Met interfaces naar externe softwaresystemen worden onze processen efficiënter, sneller en veiliger.

U vermijdt onnodige gegevensinvoer en overdrachtsfouten, en de gegevens zijn meteen beschikbaar in lisa.lims of de externe systemen. Communicatie vindt bijvoorbeeld plaats via de uitwisseling van XML-bestanden, via databasekoppelingen of webservices, en bij interfaces naar SAP via RFC, iDOC en ook webservices. Voorbeelden van gekoppelde software zijn ERP- (bijvoorbeeld SAP, Navision), MES- en PCS-systemen.

Door het koppelen en aansturen van laboratoriumrobots en meetapparatuur worden sterk geautomatiseerde oplossingen geïmplementeerd. Daarnaast zijn er interfaces naar systemen van nationale en internationale autoriteiten.

E-mails worden in lisa.lims verzonden via het standaard SMTP-protocol. Ook is communicatie met documentbeheersystemen zoals Documentum mogelijk.

lisa.lims kan via gestandaardiseerde systemen naadloos worden geïntegreerd in de IT-omgeving van moderne bedrijfsstructuren.

 • Koppeling van meetapparatuur en laboratoriumautomatiseringssystemen
 • Gecertificeerde SAP QM-IDI-interface (via webservice)
 • Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen (Microsoft, Oracle, SAP, …)
 • Manufacturing Execution Systems (MES)
 • Process Control Systems (PCS)
 • Interfaces naar toezichthouders (bijvoorbeeld ADV, HIT, TEIS, …)
 • Online interfaces via webservices
 • Communicatie met LIM-systemen

Emile Bezemer, nieuwe Key Account Manager Benelux

Ik wil mij graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Emile Bezemer, ik ben 53 jaar en woon met mijn vrouw Joyce in Breda (Nederland). Mijn hobby’s zijn zeilen en, als het mogelijk is, maken wij graag verre reizen.
Ik heb een ruime sales-ervaring waarvan de laatste jaren bij een gerenommeerd laboratorium in Nederland. Ik ben er trots op vanaf september verantwoordelijk te zijn voor de verkoop en introductie van lisa.lims in de Benelux. De vele tevreden klanten en gebruikers van lisa.lims elders zullen ook een positieve invloed hebben op een snelle positionering hiervan in de Benelux. Verdere productontwikkeling, bijvoorbeeld richting Cloud Service, maakt het tevens mogelijk ook de komende jaren blijvend te voorzien in de marktvraag. Ik kijk er dan ook naar uit om binnen het verkoopteam bij te mogen dragen aan de verdere groei van t&p.

 

Privacyverklaring

1. Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris voor gegevensbescherming Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door: Verantwoordelijke: Triestram & Partner GmbH Kohlenstraße 55 44795 Bochum E-mail: info@t-p.com Telefoon: +49 (0)234 943750 Fax: +49 (0)234 452206 De functionaris voor gegevensbescherming van Triestram & Partner GmbH is te bereiken op het hierboven vermelde adres, t.a.v. dhr. Martin Friehoff, of via datenschutz ("at") t-p.com.   2. Verzamelen, opslag en gebruik van persoonsgegevens a) Bij het bezoeken van onze website Bij bezoeken aan onze website www.t-p.com wordt gebruik gemaakt van cookies (informatie over het gebruik van cookies) waarmee niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website worden verkregen. Bovendien worden de volgende toegangsgegevens om redenen van gegevensbeveiliging opgeslagen in een logbestand:
 • IP-adres
 • datum en tijd van de toegang
 • naam van het opgeroepen bestand
 • toegangsstatus (OK, gedeeltelijke inhoud, document niet gevonden enz.)
 • website van waaruit de toegang plaatsvindt
 • top-level domein (*.ch, *.fr, *.com enz.)
 • de gebruikte webbrowser
 • het gebruikte besturingssysteem
Triestram & Partner GmbH analyseert de gegevens alleen anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden; bijvoorbeeld om vast te stellen hoeveel toegangspogingen plaatsvinden op welke dagen. Er vindt geen persoonlijke analyse plaats, tenzij deze gegevens expliciet en bewust door de gebruiker ter beschikking worden gesteld. De rechtmatigheid van de verwerking komt voort uit ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensbeveiliging en informatie over het gebruik van onze website. Deze gegevens worden na één maand automatisch gewist. Op onze website gebruiken wij Google Maps om onze locaties weer te geven en om te zorgen dat ze gemakkelijk te vinden zijn. Google Maps is een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Op onze website zijn bovendien de lettertypen (“Google Fonts”) van Google Inc. geïntegreerd. Door het gebruik van deze Google-diensten kunnen gegevens over het gebruik van onze website, inclusief uw IP-adres en het in de context van de routeplannerfunctie ingevoerde (start-)adres worden doorgegeven aan Google in de VS. Triestram & Partner GmbH heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.   b) Bij het gebruik van de contactformulieren op onze website Op onze website bieden wij via verschillende formulieren de mogelijkheid om contact met ons op te nemen. Hiervoor moeten de volgende contactgegevens worden opgegeven:
 • Algemene aanvragen: Naam, e-mailadres
 • Aanmelding voor webinars: Naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer
 • Downloaden van publicaties: Naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer
 • Aanmelden Nieuwsbrief: Naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres
Gegevensverwerking die als doel heeft dat u contact met ons kunt opnemen, vindt plaats op basis van uw vrijwillig verleende toestemming. De bij het gebruik van de contactformulieren door ons verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in ons verkoopinformatiesysteem. De rechtmatigheid van de verwerking komt voort uit ons gerechtvaardigde commerciële belang bij de implementatie van marketingmaatregelen. Uw opgeslagen gegevens worden gewist wanneer u op basis van sectie 4 van deze verklaring (Rechten van betrokkenen) gebruik maakt van uw recht op wissing van gegevens.   c) Bij het opnemen van contact via e-mail of telefoon Contactgegevens die bij contact met ons via e-mail of telefoon aan ons worden verstrekt (bijvoorbeeld naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer), wroden opgeslagen in ons verkoopinformatiesysteem. De rechtmatigheid van de verwerking komt voort uit ons gerechtvaardigde commerciële belang bij de implementatie van marketingmaatregelen. Uw opgeslagen gegevens worden gewist wanneer u op basis van sectie 4 van deze verklaring (Rechten van betrokkenen) gebruik maakt van uw recht op wissing van gegevens.   d) Bij sollicitaties De door sollicitanten verstrekte gegevens en bestanden worden uitsluitend opgeslagen voor het verwerken van de sollicitatie en gebruikt door de t&p-medewerkers die betrokken zijn bij de besluitvorming. Na het succesvol afronden van het sollicitatieproces worden de gegevens en bestanden van de sollicitant verder gebruikt in de context van de ontstane arbeidsrelatie. De rechtmatigheid van de verwerking is het gevolg van het feit dat deze gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (sollicitatieproces) of het uitvoeren van het contract (wanneer een arbeidsverhouding tot stand is gebracht). Als een sollicitatie niet succesvol is, worden de gegevens en bestanden opgeslagen gedurende een periode van 12 maanden, zodat vragen met betrekking tot de sollicitatie beantwoord kunnen worden. Daarna worden de gegevens en bestanden gewist. Dit is niet van toepassing wanneer wettelijke bepalingen wissing uitsluiten of verdere opslag vereist is voor bewijsdoeleinden. Bij een open sollicitatie worden de gegevens en bestanden bewaard gedurende een periode van 1 jaar, zodat de sollicitant bij toekomstige vacatures in aanmerking kan worden genomen.     3. Doorgifte van gegevens Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de hierna genoemde doeleinden vindt niet plaats. Wij geven uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden door wanneer: u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven de overdracht nodig is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en er geen reden is om aan te nemen dat u een bovenmatig gerechtvaardigd belang hebt bij het niet overdragen van uw gegevens voor het geval dat er een wettelijke verplichting voor de overdracht is dit wettelijk is toegestaan en nodig is voor het uitvoeren van contractuele relaties met u.   4. Rechten van betrokkenen U hebt het recht:
 • informatie op te vragen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. U kunt met name informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden verstrekt, de geplande opslagduur, het recht op correctie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het recht klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens voor zover die niet door ons zijn verzameld.
 • de onmiddellijke rectificatie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen
 • het wissen te eisen van persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover de rechtmatigheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u de oplossing hiervan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u ze echter nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of u bezwaar tegen de verwerking hebt ingediend
 • de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of de overdracht aan een andere verantwoordelijke te verlangen
 • uw op enig moment verleende toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die plaatsvond op basis van deze toestemming, in de toekomst niet meer mogen uitvoeren
 • klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of ons hoofdkantoor
  YouTube Onze site gebruikt voor de integratie van video's de provider YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, vertegenwoordigd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wanneer u een pagina met ingesloten video's bezoekt, wordt uw IP-adres normaal gesproken naar YouTube gestuurd en worden er cookies op uw computer geïnstalleerd. We hebben onze YouTube-video's echter geïntegreerd met de verbeterde gegevensbescherming (in dit geval neemt YouTube nog steeds contact op met de dubbelklikdienst van Google, maar volgens het privacybeleid van Google worden persoonlijke gegevens niet geëvalueerd). Als gevolg hiervan slaat YouTube niet langer informatie over bezoekers op, tenzij ze de video bekijken. Als u op de video klikt, wordt uw IP-adres naar YouTube verzonden en weet YouTube dat u de video hebt bekeken. Als u bent ingelogd op YouTube, wordt deze informatie ook gekoppeld aan uw gebruikersaccount (u kunt dit voorkomen door uit te loggen op YouTube voordat u de video bekijkt). Wij zijn niet op de hoogte van of hebben geen invloed op het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door YouTube. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van YouTube op www.google.de/intl/de/policies/privacy/ voor meer informatie. Google analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt anoniem. Uw IP-adres wordt op de webserver geanonimiseerd voordat het naar Google wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar geanonimiseerd. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het anonieme IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorstuurt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt de opname door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er is een Opt-Out-Cookie ingesteld, die het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst verhindert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics met de code "anonymizeIp" is uitgebreid om een anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen. Analyse door wiredminds Onze website maakt gebruik van de webbakentechnologie van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) om het bezoekersgedrag te analyseren. Daarmee worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen, waaruit onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Waar mogelijk, en indien dit nuttig is, worden deze gebruikersprofielen volledig geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen en dienen om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, worden doorgestuurd naar of rechtstreeks verzameld door wiredminds. Wiredminds kan informatie die is achtergelaten bij een websitebezoek gebruiken om anonieme gebruiksprofielen te maken. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon worden de verkregen gegevens niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en worden ze niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Als IP-adressen worden geregistreerd, worden ze onmiddellijk geanonimiseerd door het laatste nummerblok te verwijderen. Exclude from tracking   Recht van bezwaar Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie of als het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar dat zonder opgave van een specifieke situatie door ons wordt uitgevoerd. Als u gebruik wilt maken van uw recht op intrekking of bezwaar, is een e-mail aan datenschutz ("at") t-p.com voldoende. Gegevensbeveiliging Onze website is uitgerust met SSL-codering (Secure Sockets Layer), met behulp waarvan gegevens die u in een van onze contactformulieren hebt ingevuld, via een veilige verbinding naar ons worden verzonden. Wij gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd overeenkomstig de technologische ontwikkelingen. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring Deze privacyverklaring is momenteel geldig met ingang van november 2019. Door de verdere ontwikkeling van onze website of op grond van veranderde wettelijke of reglementaire vereisten kan het noodzakelijk zijn deze privacyverklaring te wijzigen. U kunt te allen tijde de op dat moment actuele privacyverklaring opvragen en afdrukken via onze website.
More options
Cookies

Wir benutzen Cookies um das Besucherverhalten zu analysieren.


Google Analytics

Google Analytics wird zum Analyiseren des Websitetraffics verwendet. (Terms)


wiredminds

Analyse des Besucherverhaltens (Terms)


Since you are not logged in we save these settings in a cookie. These settings are thus only active on this PC.