Algemeen

Door deze website van www.t-p.com (hierna ‘t&p-website’) te gebruiken, verklaart u dat u de Privacyverklaring, de gebruiksvoorwaarden en juridische informatie met betrekking tot deze website begrijpt en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met de volgende voorwaarden of als u ze niet begrijpt, dient u de t&p-website en de pagina’s van de website niet te gebruiken.

Eigendomsrechten/copyright

Alle elementen van de t&p-website zijn, tenzij anders vermeld, uitsluitend en volledig eigendom van t&p. Dit omvat alle intellectuele eigendomsrechten, met name de auteursrechten en merkrechten, evenals inhoud en structuur van de t&p-website. Het downloaden of afdrukken van afzonderlijke pagina’s en/of delen van de t&p website is uitsluitend toegestaan voor privégebruik, op voorwaarde dat noch de auteursrechtvermeldingen noch andere beschermde benamingen worden verwijderd. In geen geval wordt daardoor echter een licentie of recht verleend om een foto, een geregistreerde merk of een logo te gebruiken. Door het downloaden of kopiëren van de t&p-website worden u geen rechten verleend met betrekking tot de software of andere elementen op de t&p-website. Voor andere doeleinden dan privégebruik (reproductie, gebruik voor publieke of commerciële doeleinden enz.) is de schriftelijke toestemming van t&p noodzakelijk.

Links naar andere websites

t&p heeft de aan de t&p-website ‘gekoppelde’ websites van derden niet gecontroleerd. Deze websites vallen volledig buiten de invloed van t&p, dat daarom geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en aanbiedingen. Het tot stand brengen met verbindingen met deze websites vindt plaats op eigen risico.

Voor het instellen van een weblink van een externe website naar een t&p-website is altijd vooraf toestemming van t&p nodig.

Geen garantie en uitsluiting van aansprakelijkheid

t&p neemt alle redelijke maatregelen om de tijdigheid, nauwkeurigheid, waarheid en volledigheid van de gepresenteerde informatie op het moment van publicatie op de t&p-website te waarborgen. t&p is echter niet verantwoordelijk voor de informatie, inhoud, diensten, aanbiedingen of producten die worden gepubliceerd door haar of door derden.

t&p aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of gevolgschade die bij gebruikers of derden kan ontstaan in verband met het gebruik van de t&p-website. t&p neemt verder geen verantwoordelijkheid en geeft geen garantie dat de functies op de t&p-website ononderbroken, foutloos of vrij van schadelijke componenten (virussen e.d.) zal zijn.

t&p. kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de gegevens wijzigen die op de t&p-website zijn gepubliceerd.

Gegevensbeveiliging

Bij toegang tot t&p-website en bij elektronisch contact of elektronische communicatie worden gegevens van de gebruiker in principe via een open, publiek toegankelijk netwerk verzonden. Bovendien kunnen de gegevens onder bepaalde omstandigheden worden verspreid over landsgrenzen heen, ook als zender en ontvanger zich in hetzelfde land bevinden. Ook als individuele gegevens pakketten versleuteld worden overgebracht, blijven de verzender en de ontvanger ongecodeerd. Het kan dus niet worden uitgesloten dat de op die manier verzonden gegevens door derden kunnen worden ingezien en dat het contact met t&p kan worden herleid.

Het gebruik van elektronische media (internet, e-mail enz.) brengt het gevaar van virussen en gerichte aanvallen door hackers met zich mee. Om virussen te bestrijden moet u altijd gebruik maken van een recente browserversie en antivirussoftware installeren die regelmatig wordt bijgewerkt. E-mails van onbekende bronnen en niet-verwachte bijlagen mogen in principe niet worden geopend.